ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Θα συμβάλει στην τεκμηριωμένη κατάρτιση ενός πρώτου καταλόγου χωροκατακτητικών ψαριών ενωσιακού ενδιαφέροντος που ήδη επιχειρείται στα πλαίσια του Κανονισμού 1143/2014 Ε.Ε. για όλα τα εισβολικά  είδη, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που στην χώρα μας δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί. Κατ’ επέκταση θα βοηθήσει και στην προτεραιοποίηση των σημαντικών περιοχών της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων της χώρας ως προς την τρωτότητα σε πιθανές εισαγωγές εισβολικών  ψαριών. Επιπλέον, θα συνεισφέρει στον καλύτερο σχεδιασμό προστασίας από την εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών σε περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και θα βοηθήσει περαιτέρω στη προστασία των σπάνιων και απειλούμενων ιχθυοπληθυσμών.

Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας