ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η χρηστική αξία του InAquatic μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ως προς την αντιμετώπιση των αυξανόμενων οικολογικών και οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται από τα ξενικά και αλλότοπα είδη ψαριών, όπως επίσης και ως προς τα προβλήματα άσκησης πολιτικής. Η ειδοποιός διαφορά των χωροκατακτητικών ειδών που έχουν εισβάλλει στις θάλασσες μας -και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να εισβάλλουν- έναντι αυτών που έχουν εισαχθεί στα οικοσυστήματα των λιμνών/ποταμών/υγροτόπων της χώρας είναι ότι το πρόβλημα στα εσωτερικά ύδατα μπορεί να ελεγχθεί και να περιοριστεί σημαντικά. Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών φορέων από καταρτισμένα επιστημονικά ιδρύματα της χώρας, δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία να προλάβει την εισαγωγή νέων επικίνδυνων ψαριών, καθώς και την περαιτέρω εξάπλωση ήδη εγκατεστημένων πληθυσμών σε νέα οικοσυστήματα.

Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας