ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δημιουργία των δυναμικών βάσεων δεδομένων θα αποδώσουν δεδομένα ποιότητας και έγκυρες πληροφορίες. Επίσης, εάν στην Επιστήμη των Πολιτών ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες, τα ερευνητικά αποτελέσματα θα είναι αντάξια των δεδομένων που προκύπτουν από την κλασική ερευνητική διαδικασία. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι πολίτες συμβάλουν στην εξέλιξη της επιστήμης και σε πολλές περιπτώσεις επιταχύνουν τις εξελίξεις αυτές. Συνυπολογίζοντας λοιπόν όλα τα πολύτιμα για την έρευνα δεδομένα συμβάλουμε στην αύξηση της επιστημονικής παρατήρησης φθάνοντας σε δυνητικά σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα. Η επιπλέον υπεραξία της μετα-ανάλυσης των αποτελεσμάτων καθώς και η σύνθεσή τους θα αποτελέσει την απαρχή της σωστής ερμηνείας του προβλήματος και θα βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων και έγκυρων συμπερασμάτων.

Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας