Η έννοια του υγρότοπου (wetland) περιγράφει μια ευρεία γκάμα οικοσυστημάτων που καλύπτεται µόνιµα ή εποχικά από αβαθή ύδατα ή που δεν καλύπτονται ποτέ από νερά, αλλά έχουν υπόστρωµα (έδαφος, άµµο, χαλίκια κ.ά) υγρό για µεγάλο διάστηµατα του έτους.Κάτω από αυτές τις περιβαλλοντικές συνθήκες δημιουργούνται τα υγροτοπικά ενδιαιτήματα και η υγροτοπική βλάστηση που χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές.Επίσης πολλά τυπικά υδάτινα οικοσυστήματα (π.χ. λιμνία, λιμνοθάλασσες) αποκαλούνται εξίσου υγρότοποι αλλά σε μια πιο εξειδικευμένη εκδοχή.Οι υγρότοποι είναι ουσιαστικά οι μεταβατικές ζώνες μεταξύ χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, όπου περιλαμβάνουν έλη, βάλτους, τενάγη, καλαμιώνες, βουρλώνες, τυρφώνες, ιλύπεδα, εποχικά τέλματα κ.α. Στους υγρότοπους ζουν πάρα πολλά είδη ζωής, και συγκεκριμένα, σε αυτούς που υπάρχειμόνιμη παρουσία νερού διαβιούν ορισμένα σπάνια ή και ενδημικά ψάρια. Αντίστοιχα όπως στα λιμνία και τις μικρές λίμνες, συχνά στα υγροτοπικά οικοσυτσήματα εισχωρούν ξενικά είδη ή αλλότοπα ξενικά είδη ψαριών.