Ως τεχνητές λιμνές ορίζονται οι λίμνες που σχηματίζονται από ανθρώπινη δραστηριότητα είτε ως ταμιευτήρες που δημιουργούνται εκτός των ποτάμιων διαδρόμων είτε ως αποτέλεσμα της σκόπιμης φραγής ποταμών.Πολλές τεχνητές λίμνες στα υδροηλεκτρικά φράγματα έχουν σημαντικές αυξο-μειώσεις στην στάθμη τους, ορισμένοι ταμιευτήρες είναι μόνο για αρδευτικούς  λόγους και κάποιες χρονιές ή εποχές είναι μπορεί να είναι ξεροί. Ορισμένες παλιές τεχνητές λίμνες ομοιάζουν αρκετα στις φυσικές λίμνες, ως «αναζωογονημένα» οικοσυστήματα μετά από μια φυσική εξέλιξη. Δυστυχώς, εδώ συνήθως εμφανίζονται τα περισσότερα είδη ξενικών και αλλότοπων ξενικών ειδών ψαριών.