Στόχοι

Στόχος του έργου είναι η συμβολή σε μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.  Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβλήματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας θα βασίζεται σε τρείς πυλώνες της διεπιστημονικής προσέγγισης: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Η έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πράξης “Συμβολή στην διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Η εύρεση των αλλόχθονων ψαριών που έχουν ήδη εισαχθεί στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας και η αξιολόγηση της εισβολικότητά τους. Επίσης, η δημιουργία καινοτόμων εργαλείων ώστε να τροφοδοτήθούν έγκαιρα και έγκυρα βάσεις δεδομένων με νέες καταγραφές αλλόχθονων ψαριών.
  • Η δημιουργία μιας λίστας με τα ήδη εισαχθέντα εισβολικά ψάρια της Ευρώπης και της Μεσογείου (τα οποία δεν απαντούν αυτή την στιγμή στην χώρα) και αποτελούν δυνητικά απειλή για τα εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας.
  • Η εύρεση περιοχών/λεκανών απορροής της χώρας που είναι πιο ευάλωτες σε πιθανή εισαγωγή εισβολικών ψαριών και επιπλέον η ταξινόμηση τους, σε επίπεδο τρωτότητας (βλάβες/ζημιές) από τα ξενικά είδη.
  • Η διαχείριση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε ζητήματα εκούσιας ή ακούσιας εισαγωγής αλλόχθονων ψαριών και της δημόσιας αντίληψης επί του προβλήματος καθώς και η αποτελεσματική διάχυση της επιστημονικής γνώσης τόσο στους εμπλεκόμενους φορείς όσο και στην κοινή γνώμη.
Οι τρείς πυλώνες της διεπιστημονικής αξιολόγησης της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας του InAquatic

Το InAquatic αποτελεί μία καινοτόμα/πρωτοπόρα προσέγγιση αφού

  • λαμβάνει υπόψιν τις σύγχρονες τάσεις των διαχειριστικών στρατηγικών για την καταπολέμηση των αλλόχθονων ειδών.
  • εφαρμόζει την συγκεκριμένη διεπιστημονική μεθοδολογία των τριών πυλώνων.
  • διατηρεί σχετικά χαμηλό το κόστος της έρευνας.

Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας