Ενδημικό είδος της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Έχει εισαχθεί στη λίμνη Τσιβλού (λεκάνη απορροής ποταμού Κράθη) και πιθανώς υπάρχουν και άλλοι αλλότοποι ξενικοί πληθυσμοί.