Ενδημικό είδος που απαντάται στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα. Έχει εισαχθεί σε πηγή στο ρέμα του Δαφνώνα (περιοχή Πάρνωνα), στη Νότια Πελοπόννησο (Koutsikos etal., 2012).