Ομάδα Έργου

Δρ. Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Χημεία και Τοξικολογία, Lancaster University, UK (2000-2004)

Δρ. Νικόλαος Κούτσικος

Νέος Ερευνητής

Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος (2016-2020)

Δρ. Λεωνίδας Βαρδάκας

Νέος Ερευνητής

Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος (2010-2017)

Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης

Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Φυσικών Πόρων, Σχολή Φυσικών Πόρων και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο (2003-2009)

Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας