Νομοθεσία και Διαχείριση

Ευρωπαϊκή νομοθεσία – Κανονισμός (ΕΕ) 143/2014

Τα εισβολικά ξενικά είδη μπορούν με μεγάλη ευκολία να περάσουν τα σύνορα των κρατών μέσω του παγκόσμιου εμπορίου, των μεταφορών, του τουρισμού ή άλλων οδών μεταφοράς. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με έναν οργανωμένο και κοινό τρόπο από όλα τα κράτη μέλη, το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε των Κανονισμό 143/2014. Στον κανονισμό  περιλαμβάνεται ο κατάλογος των Ειδών Ενωσιακού Ενδιαφέροντος, δηλαδή των ειδών που προκαλούν ζημιές τόσο σημαντικές στο κράτος μέλος που δικαιολογούν τη θέσπιση ειδικών μέτρων.

Για να συμπεριληφθεί ένα είδος στον κατάλογο Ειδών Ενωσιακού Ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει προηγηθεί διενέργεια μελέτης εκτίμησης κινδύνου για αυτό το είδος (ΜΕΚ –risk assessment). Λόγω της δυναμικής φύσης του προβλήματος ο κατάλογος επικαιροποιείται με τη συλλογή νέων δεδομένων. Επιπλέον ο κανονισμός θέτει περιορισμούς στη διατήρηση, εισαγωγή, πώληση, εκτροφή και ανάπτυξη των συγκεκριμένων ειδών και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να πάρουν μέτρα για τoν έγκαιρο εντοπισμό και την ταχεία εξάλειψή τους, ενώ όπου αυτό δεν είναι εφικτό, δηλαδή στην περίπτωση εγκατεστημένων και ταυτόχρονα ευρέως εξαπλωμένων εισβολικών ειδών, προτείνεται ο έλεγχος των πληθυσμών. Γενικά, η πρόληψη θεωρείται η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση όσο αφορά στις επιπτώσεις στο οικοσύστημα αλλά και στο κόστος εφαρμογής, σε σχέση με τη λήψη μέτρων μετά την εισαγωγή του είδους.

Ελληνική νομοθεσία

Η Ελληνική νομοθεσία στον νόμο 3937/2011 για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας  προβλέπει στο άρθρο 12 (ειδικές ρυθμίσεις) όπως μεταξύ άλλων, επιβάλει τη σύνταξη καταλόγου των εισβολικών ξενικών ειδών, την εκπόνηση κατά περίπτωση έρευνας επικινδυνότητας, την κατηγοριοποίηση των ειδών με κριτήρια τον κίνδυνο εξάπλωσης και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα και τέλος τη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης. Τα τελευταία περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόληψη και στην ενημέρωση, τον εντοπισμό και την εξάλειψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ή/και περιορισμό των πληθυσμών των εισβολικών ξενικών ειδών.   

Διαχείριση

Η στρατηγική που προτείνεται για την αντιμετώπιση των εισβολικών ειδών από την Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (Conventionon Biological Diversity, CBD 2002) αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια που ακολουθούν μία ιεραρχική προσέγγιση.

Συνοπτικά:

(1) πρόληψη αποτελεί την άμεση προτεραιότητα, ενώ ακολουθούν η έγκαιρη ανίχνευση και

(2)εξάλειψη, και τέλος η διαχείριση των ευρέως εξαπλωμένων εισβολικών ξενικών ειδών, που περιλαμβάνει τα

(3)μέτρα ελέγχου ή/και μακροπρόθεσμη συγκράτηση του πληθυσμού.

Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας