Πολύ διαδεδομένο είδος της Ασίας και Ευρώπης. Θεωρείται αυτόχθονο από τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας μέχρι τη κεντρική Ασία. Έχει ευρύτατα εισαχθεί σε πολλές λεκάνες ως αλλότοπο ξενικό από τα αρχαία χρόνια (π.χ. περιγράφεται από τον Αριστοτέλη). Ενδεχομένως αυτόχθονο είδος της βορειοανατολικής Ελλάδας (οικοπεριφέρειες Θράκης και Μακεδονίας-Θεσσαλίας), λόγω των βιογεωγραφικών σχέσεων του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας με τις περιοχές αυτές. Οι επανειλημμένες εισαγωγές και ο υβριδισμός με τις εξημερωμένες ή/και τις αλλόχθονες ξενικές μορφές του είδους αλλοίωσαν τη γενετική καθαρότητα των άγριων πληθυσμών, οι οποίοι έχουν περιληφθεί στον Κόκκινο Κατάλογο των Ευρωπαϊκών ψαριών (Freyhof & Brooks, 2011). Στην Ελλάδα, ο άγριος κυπρίνος ενδέχεται να έχει εξαφανιστεί, καθώς όλοι οι πληθυσμοί που μελετήθηκαν φαίνεται να ανήκουν σε εξημερωμένες μορφές/τύπους.