Οι πληροφορίες που έχουμε για τα αλλότοπα ξενικά είδη είναι σχετικά λίγες και αποσπασματικές. Η πρόσφατη ανασκόπηση των ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας από το ΕΛΚΕΘΕ (Barbieri et al. 2020) αναφέρει κάποια σημαντικά στοιχεία. Προσθέτουμε σε αυτά κάποια πιο πρόσφατα, όμως ακόμη χρειάζεται προσεκτική έρευνα για να εντοπιστούν αλλότοποι πληθυσμοί.

Μαυροτσιρώνι (Pachychilon macedonicum, Steindachner, 1896)

Ενδημικό είδος ορισμένων λεκανών απορροής ποταμών και λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Ένας πρόσφατα καταγεγραμμένος αλλότοπος ξενικός πληθυσμός ανακαλύφθηκε…

0
Διαβάστε Περισσότερα
Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας