Εννοιολογικό πλαίσιο

Τα αλλόχθονα είδη ψαριών (non-indigenous, non-native) κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) των ξενικών (alien) και β) των αλλότοπων ειδών (translocated), ανάλογα την βιογεωγραφική περιοχή από την οποία έχουν προέλθει. Ως ξενικά ορίζονται τα είδη τα οποία δεν αποτελούν μέρος της φυσικής ιχθυοπανίδας της χώρας που έχουν εισαχθεί, ενώ ως αλλότοπα τα αυτόχθονα ψάρια της ίδιας της χώρας που έχουν εισαχθεί σε περιοχές εκτός των ορίων της φυσικής τους κατανομής, αλλά εντός των συνόρων της.

Ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, τα αλλόχθονα είδη μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω σε εισβολικά είδη (χωροκατακτητικά) όταν εγκατασταθούν επιτυχώς και εξαπλωθούν τάχιστα σε μεγαλύτερες περιοχές από αυτές που αρχικά εισήχθησαν. Η ολοένα αυξανόμενη εξάπλωση των εισβολικών ψαριών (invasive fish species) σε συνεχώς νέα οικοσυστήματα συμβαίνει είτε λόγω της μεγάλης αναπαραγωγικής τους ικανότητας και προσαρμοστικότητας είτε διότι, στο νέο περιβάλλον δεν έχουν φυσικούς εχθρούς που θα τα περιορίσουν. Υπολογίζεται ότι από το σύνολο των ειδών που έχουν εισαχθεί στα οικοσυστήματα της Ευρώπης το 10-15% είναι εισβολικά με σημαντικά δυσμενείς επιπτώσεις στη τοπική βιοποικιλότητα και στην οικονομία.

Ειδικότερα, σε χώρες με υψηλό βαθμό ενδημισμού, όπως είναι η Ελλάδα, οι κίνδυνοι όπως η διαταραχή των δομών και των λειτουργιών των οικοσυστημάτων, η απειλή της βιοτικής τους ομογενοποίησης, καθώς και η κυριολεκτική εξάλειψη ειδών, μέσω της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ψαριών, ελλοχεύουν διαρκώς.

Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας