Σχηματισμοί ποταμών και παράκτιων λιμνών συνήθως  με υφάλμυρα νερά – σε επαφή με τη θάλασσα, στο εσωτερικό των ακτών.Τα μεταβατικά ύδατα δεν είναι ούτε γλυκά ύδατα ούτε τυπικά θαλάσσια, και βρίσκονται συνήθως κοντά στα στόμια των ποταμών, τα οποία είναι μερικώς αλμυρά ή αλμυρά μόνο σε ορισμένες εποχές του χρόνου. Τα μεταβατικά ύδατα περιλαμβάνουν έτσι τις περισσότερες παράκτιες λιμνοθάλασσες με αλμυρό και υφάλμυρο νερό και τα τμήματα των εξωτερικών τομέων των στομίων των ποταμών που είναι κυρίως υφάλμυρα για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Οι ακριβείς οριοθετήσεις δεν είναι ξεκάθαρες αλλά αυτή η μεταβατική ζώνη είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι εδώ συνυπάρχουν είδη των γλυκών και αλμυρών υδάτων.Λιγοστά είναι τα ξενικά είδη ψαριών που ζουν μόνιμα στα υφάλμυρα νερά, όμως ορισμένα ξενικά είδη των γλυκών νερών μπορούν να αντέξουν για μεγάλα διαστήματα σε υφάλμυρα ή ακόμη και σε σχεδόν αλμυρά νερά.