Χάρτης Δεδομένων

-γκρι κουκκίδες: Δημοσιευμένες καταγραφές*
-κόκκινα pins: Καταγραφές πολιτών

*
  • Koutsikos N.,Vavalidis Th., Kalogianni, E., Vardakas L., Kalantzi O.I., Dimitriou E. and Zogaris S. (2020). Α novel classification approach of non-indigenous fish assemblage types by using network analysis in Mediterranean riverine ecosystems.
  • Koutsikos N., Zogaris S., Vardakas L., Kalantzi O.I., Dimitriou E. and Economou A.N., (2019). Tracking non-indigenous fishes in lotic ecosystems: Invasive patterns at different spatial scales in Greece. Science of the Total Environment 659: 384-400.
  • Koutsikos N., Vardakas L., Zogaris S., Perdikaris C. Kalantzi O.I. and Economou A.N., (2019). Does rainbow trout justify its high rank among alien invasive species? Insights from a nationwide survey in Greece. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (3): 409-423.
  • Zogaris, S., Tachos, V., Economou, A. N., Chatzinikolaou, Y., Koutsikos, N., & Schmutz, S. (2018). A model-based fish bioassessment index for Eastern Mediterranean rivers: Application in a biogeographically diverse area. Science of the Total Environment, 622: 676-689.
  • Koutsikos N., Economou A.N., Vardakas L., Kommatas D., Zogaris S. (2017). First confirmed record of an established population of sailfin molly, Poecilia latipinna (Actinopterygii: Cyprinodontiformes: Poeciliidae) in Europe. Acta Ichthyologica et Piscatoria 43(3): 311-315.
Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας