Οι επανειλημμένες εισαγωγές του είδους αυτού σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν κάνει ασαφή την αρχική εξάπλωση του. Ωστόσο, θεωρούμε τους βόρειους και βορειοανατολικούς ελληνικούς πληθυσμούς ως αυτόχθονους, δηλαδή εκείνους των οικοπεριφερειών Μακεδονίας-Θεσσαλίας και Θράκης. Έχει εισαχθεί σε αρκετές υδρολογικές λεκάνες της Δυτικής Ελλάδας (π.χ. Τριχωνίδα, Πρέσπα), ενώ και στην Πελοπόννησο υπάρχει εγκαταστημένος ξενικός πληθυσμός στον ποταμό Πάμισο.