ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

είναι η συμβολή σε μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

του προβληματος θα βασίζεται σε τρείς πυλώνες της διεπιστημονικής προσέγγισης: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα & την Ε.Έ.

Λογότυπα ΕΕ, ΕΣΠΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

που θα αποδώσουν δεδομένα ποιότητας και έγκυρες πληροφορίες για καινούργιες καταγραφές σε αλλόχθονα είδη ή/και εντός νέων οικοσυστημάτων

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ώστε να συμβάλουν στην εξέλιξη της επιστήμης και σε πολλές περιπτώσεις να επιταχύνουν οι ίδιοι τις εξελίξεις αυτές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ώστε η διεπιστημονική έρευνα να συμβάλει πραγματικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων ώστε να τροφοδοτήθούν έγκαιρα και έγκυρα βάσεις δεδομένων με νέες καταγραφές αλλόχθονων ψαριών
Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ InAquatic

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δημιουργία των δυναμικών βάσεων δεδομένων θα αποδώσουν δεδομένα ποιότητας και έγκυρες πληροφορίες. Επίσης, εάν στην Επιστήμη των Πολιτών ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες, τα ερευνητικά αποτελέσματα θα είναι αντάξια των δεδομένων που προκύπτουν από την κλασική ερευνητική διαδικασία.

ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η χρηστική αξία του InAquatic μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ως προς την αντιμετώπιση των αυξανόμενων οικολογικών και οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται από τα ξενικά και αλλότοπα είδη ψαριών, όπως επίσης και ως προς τα προβλήματα άσκησης πολιτικής.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Θα συμβάλει στην τεκμηριωμένη κατάρτιση ενός πρώτου καταλόγου χωροκατακτητικών ψαριών ενωσιακού ενδιαφέροντος που ήδη επιχειρείται στα πλαίσια του Κανονισμού 1143/2014 Ε.Ε. για όλα τα εισβολικά είδη, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που στην χώρα μας δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί.

ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η δυναμική διεπιστημονική ερευνητική μέθοδος του InAquatic θα οφελήσει τη δημόσια κατανόηση της επιστήμης, την ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόμενων μελών

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Δρ. Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Χημεία και Τοξικολογία, Lancaster University, UK (2000-2004)

Δρ. Νικόλαος Κούτσικος

Νέος Ερευνητής

Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος (2016-2020)

Δρ. Λεωνίδας Βαρδάκας

Νέος Ερευνητής

Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος (2010-2017)

Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης

Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Φυσικών Πόρων, Σχολή Φυσικών Πόρων και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο (2003-2009)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω της Ακαδημαϊκού Συμβουλου, Δρ. Ο-Ι. Καλαντζή καθώς και του Νέου Ερευνητή, Κούτσικου Νικολάου. Τμήματα Φάσεων υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν με την συνεργασία ερευνητών και συνεργατών του τομέα Εσωτερικών Υδάτων του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και συγκεκριμένα του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου, Δρ. Σ. Ζόγκαρη και του Νέου Ερευνητή, Δρ. Λ. Βαρδάκα.

Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας